Monday, March 5, 2012

อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ

� อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ ถ้าคุณมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนและทำงานแล้วมีเวลาว่างอยากหารายได้เสริม เพียงแคุณค่ทำงานไม่เกิน 1-2ชม./วัน คุณสามาสนใจรถติดต่อสอบถามได้ที่ www.job-parttimes.com อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ คุณสมบัติผู้ทำงาน อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ ~ มีบัตรประจำตัวประชาชน ~ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ~ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ~ มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถเดินทางเข้าไปมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ได้ (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) ลักษณะการทำงาน อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ เป็นการกระจายสื่อทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์และรายละเอียดของงานจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่งานขายสินค้า 100% สถานที่ทำงาน อยากมีรายได้เสริมว่างระหว่างเรียนและงานประจำ... Read considerably more �  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม