Wednesday, March 21, 2012

นานาชาติร่วมฝึก โคปไทเกอร์ 2012 สร้างความแข็งแกร่ง – เติมเขี้ยวเล็บน่านฟ้าไทย

นานาชาติร่วมฝึก โคปไทเกอร์ 2012 สร้างความแข็งแกร่ง – เติมเขี้ยวเล็บน่านฟ้าไทย ในอดีต กองทัพอากาศไทยได้จัดให้มีการฝึกผสม “Air Thaising” ขึ้น ร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา เป็นประจำทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือ การฝึกที่บังคับการ (Command post Exercise-CPX) ทำการฝึก ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ... Read more �  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม