Thursday, March 8, 2012

งานราชการ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รับ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มีความประสงค์รับ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า ตามประกาศ งานราชการ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รับ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า ผู้สนใจสมัครงานราชการ ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ งานราชการ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รับ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า... Read considerably more �  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม