Saturday, March 3, 2012

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รับสมัครงาน

สสส. กำลังประกาศรับสมัครบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีคุณสมบัติ คิดใหม่ สร้างสรรค์ มาร่วมคิดร่วมสร้าง ทำงานแบบก้าวล้ำ เชิงรุก เพื่อให้งานมีความต่อยอดอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจงานราชการ ตามประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รับสมัครงาน ได้ที่นี่ค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้ ขอบเขตงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รับสมัครงาน 1.จัดกระบวนการจัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงและแปลงเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล องค์ความรู้ กับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้งานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ของ สสส. บรรลุผล... Read considerably more �  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม