Thursday, April 5, 2012

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 2012 ธนาคารกรุงเทพ รับพนักงานCall Center (1333)

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 2012 ธนาคารกรุงเทพ รับพนักงานCall Center (1333) รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ·       บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ·       รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร ·       รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของธนาคาร ·       รวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อคิดเห็นจากลูกค้ามาจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ·       ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไปปํญหาต่างๆ ของลูกค้า ·       สามารถทำงานเข้ากะ 24 ชั่วโมง... Read far more  See far more..

บทความที่ได้รับความนิยม