Thursday, April 5, 2012

สมัครงานราชการ 55 สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัคร นิติกรและนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 16 พฤษภาคม 2555 สมัครงานราชการ 55 สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัคร นิติกรและนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ รายละเอียดงาน ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่ตั้งเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ... Read more  See more..

บทความที่ได้รับความนิยม