Thursday, April 5, 2012

หางานธนาคาร 55 ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ต่างจังหวัด)

หางานธนาคาร 55 ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ต่างจังหวัด) รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ·       สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการวางแผนทางธุรกิจและการเงิน ·       รวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าตามมาตรฐานของธนาคาร ·       ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า เพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ·       รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การตลาดทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำ Account plan และ company plan  เพื่อขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย ·       ประสานงานกับสาขา สำนักธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้รับบริการตามมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด... Read considerably more  See considerably more..

บทความที่ได้รับความนิยม